Αγγλικά για ενήλικες, δωρεάν μαθήματα proficiency

Δωρεάν αγγλικά μαθήματα γραμματικής proficiency class to practice

Δωρεάν αγγλικά μαθήματα γραμματικής proficiency class to practice

Free English Grammar lessons D.Education

PROFICIENCY 1 main Teacher

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Από εδώ και εις το εξής η Αγγλική γραμματική ασχολείται με ειδικές φράσεις και εκφράσεις,
ειδικές προθέσεις, φραστικά ρήματα, αναμόρφωση προτάσεων και διάφορα γνωμικά τα οποία
δεν εμπίπτουν σε ειδικούς κανόνες.
 
Έτσι αποφασίσαμε να σας τα αναλύουμε όλα αυτά και να βάλουμε πολλές ασκήσεις για πρακτική.
Όλες οι ασκήσεις εδώ  περιέχουν τις λύσεις για να μπορείτε να βλέπετε τη σωστή λύση
αυτομάτως και  αυτό να σας βοηθάει όταν κάνετε τις ασκήσεις στα κύρια κουίζ των ασκήσεων.
Κάνε τώρα online   Free Practice ECPE Proficiency exams
 
01PRgram
1. Proficiency
 
Complete the second sentence using the word given and other words(no more than eight).
 
Example : Immediately after his arrival things went wrong. SOONER
No…………………….than things went wrong.
Answer  : sooner had he arrived
 
1 Anyone failing to comply with the regulations will be dismissed instantly. RESULT
Failure to comply with the regulations [will result in ] instant dismissal.
2 The car urgently needs a service. HAD
It’s high time we [had the car ]serviced.
3 Simon was well aware that spending all his salary at the beginning  of the month would be foolish. THAN
Simon knew better [than to spend all his money, than to spend all his salary ]at the beginning of the month.
4 Sam was determined to attend the meeting, whatever happened. PREVENT
Sam resolved that nothing [would prevent him from]  attending the meeting.
5 Candidates with previous experience will be preferred. GIVEN
Preference [will be given to]  candidates with previous experience.
6 The treaty will only be signed if both parties agree to the amendments. BE
Only if  both parties agree to the amendments [will the treaty be ]signed.
7 It wasn’t easy for Christine to get used to living in the country. DIFFICULTY
Christine had [difficulty getting used, difficulty in getting used]to living in the country.
8 I felt I had been wrong to accept his invitation. HAVING
I regretted [having accepted his ]invitation.
9 The rescue team will try again to find the missing seamen tomorrow. ATTEMPT
Another [attempt will be made ]to find the missing seamen tomorrow.
10 But for his speedy action there would have been more casualties. ACTED
If he [had not acted so speedily, hadn’t acted so speedily ]there would have been more casualties.
 
**************************
 
02PRphv
2.  Phrasal Verbs
 
Fill in the blanks with a preposition to form the right phrasal verb.
 
1.  act up = to behave awkwardly or badly, 2.  answer (sb) back  to speak rudely to sb
3.  answer back = to defend oneself, 4.  answer for = to be responsible for sth
5.  answer to = to be under the command of sb, 6.  back down = to cease to oppose
7.  back out of = to withdraw from, 8.  back up = to support
9.  be beneath sb = to be demeaning, 10. be down on = to be hostile to sb
11. be down with = to be ill (with a disease), 12. be in for it = to be about to receive punishment/trouble
13. be in with = to be in favour with; share secrets with, 14. be into = (informal) to take an interest in sth
15. be off = (1) to cease to want or be interested in sth,  (2) to have come loose, detached from sth
(3) to stay away from work/school  (4) to cancel   (5) to be bad, unhealthy ( food)
16. be on = to be shown on television, at the cinema etc
17. be out = (1) to be in bloom  (2) to be extinguished     (3) to be removed
(4) to be absent (from home or work)     (5) to be wrong in calculation     (6) to be unfashionable
18. be up to = (1) to do  (2) to depend on, 19.  bear on = to be relevant to
20.  bear with = to tolerate
 
Fill in the blanks with the correct preposition to form the right phrasal verb.
 
1. After they had accused him of stealing the watch, the little  child answered [back] with a statement which
proved his innocence. (out, back)
2. It’s obvious that this article bears [on ]this case. (on, up}
3. If you can bear [with ] me a little longer, I will explain everything. (with, for)
4. The head waiter answers [to]  the restaurant manager directly. (to, at)
5. Whenever her father is trying to give her some advice, she is always answering him [back]
(back, up)
6. Go on with your plan, and I will back you [up]whatever happens. (on, up)
7. The flowers have been [out ] for a few days now. (up, out}
8. Mr Black has got a lot of advantages because he is in [with ] the administration of the board of education. (for, with)
9. John must have been up [to]something because he seems to be very anxious. (to, on)
10. Is there anything good [on ] TV tonight ?(to, on)
11. Mr. Smith had to back [down]with his plans because he faced great opposition. (out, down)
12. The terrible criminal will answer [for]his crimes in the supreme court. (back, for)
13. I think something must be wrong with him because he has been acting [up]all day. (on, up)
14. Mrs Snob feels it is [beneath]her to speak with poor people.(under, beneath)
15. The old man is very ill and he has been [off]his food for a week. (of, off)
16. Peter doesn’t smoke, so he looks [down ] on people who smoke. (out, down)
17. Children should avoid crisps, they must be [into ] healthy foods. (on, into}
18. She will be in [for]it, when her husband discovers that she spent all the money on cards. (out, for)
19. It’s terrible weather and a lot of people have come [down]with the flu this year. (up, down)
20. It’s up to you, you can back [out]of the deal now.{up, out)
 
*********************************************
03PRword
Word building 1
Please complete each sentence with a word formed from the one in capitals.
 
1. Thomas Alva Edison spent part of his [childhood] selling newspapers to train passengers. CHILD
2. Arthur’s fiancée has a beautiful face with a [childish]expression. CHILD
3. When all the guests had left, the hostess was [satisfied]that everything had been all right.  SATISFY
4.   Mr Black’s [ employer, employers] offered him a raise in salary, as he was satisfied with him. EMPLOY
5. All the [ employees] in Mr Bell’s company will be given 45 days’ holiday this summer. EMPLOY
6.   The news that he had got the first prize caused great [ excitement] among his friends.  EXCITE
7. In [addition]to the letter he also sent a telegram.  ADD
8. The shopkeeper told me that he could give me the coat at a [reasonable]price. REASON
9. The angry customer went [directly]into the manager’s office.  DIRECT
10. The driver stopped his car on the crossroads, not knowing which [direction]to go. DIRECT
direction
**************************
 
04PRidiom
4. Idioms
Please fill in the blanks with the right word to form the right idiom.
 
1.  all along = from the beginning,
2.  all but = nearly, almost
3.  all in = exhausted,
4.  all in all = when everything is considered
5.  all the same = yet, however
6.  all told = altogether
7.  be the apple of sb’s eye = to be very precious to sb,
8.  be up in arms =to be very angry
9.  for all =in spite of,
10. for all I care = I don’t care
11. for all I know =as far as I know,
12. in the act of = while performing the act
13. in the air = (1) uncertain, (2) spreading about,
14. make allowances for = to take weaknesses etc. into consideration
15. make amends for = to try to counteract a past action,
16. of all people = used to express annoyance/ surprise
17. on account of = because of,
18. on no account = under/in no circumstances
19. on the air = broadcasting (opposite : off the air),
20. on the alert = watchful and prepared
21. take into account = consider sth,
22. on this/that account = for this/that reason
23. whet sb’s appetite = to make sb eager to have/ experience more,
24. above board = honest
25. bark up the wrong tree = to make a mistake,
 
Please fill in the blanks with the right word to form the right idiom.
 
1. The guards are always on the [alert] for the prisoners.
2. I just need a little more time; I assure you, I’ve all [but]finished.
3. Mr president you are already [on]the air you may start your speech.
4. He has worked very hard in his life, all the [same]I don’t think he’s made a lot of money.
5. There’s been an earthquake in Turkey, so on this[ account] we won’t go on holiday there.
6. For [all]his hard work at school, he didn’t get good marks.
7. The deal we are going to make is very significant; on no [account]must you be absent.
8. I was sure that you knew the truth. [all]along.
9. Please [take]into account that he is a disable child, so you should try to help him as much as you can.
10. I saw the new film and all in [all]I think that it wasn’t worth watching it.
11. My son’s future is still up in the [air],he hasn’t decided yet whether  to study medicine or law.
12. He told me he was a lawyer but for all I [know],he was probably an ex-prisoner.
13. I wasn’t able to go to my work yesterday, on [account]of my headache.
14. I’ve been working very hard all day and I feel [all]in now.
15. The students and the minister of education are up in [arms]about the new law.
16. I never expected you of all [people]to lie to me about this matter.
17. There is a talk in the [air]of a sudden crash in the stock market.
18. Do whatever you want, for all I [care]is to leave me alone.
19. Don’t hold secrets from me, let’s talk about everything to [clear]the air.
20. All [told]there were 20 students in the class, but in the end of the school year, there were only 10 left.
 
***********************************
The end of demo