αγγλικά-δωρεάν μαθήματα γραμματικής FC-lower

Δωρεάν αγγλικά μαθήματα γραμματικής FC lower to practice

Δωρεάν αγγλικά μαθήματα γραμματικής FC' lower to practice

FC senior teacher Free Grammar lessons   FC class τάξη Lower D.Education

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Από εδώ και εις το εξής η Αγγλική γραμματική ασχολείται με ειδικές φράσεις και
εκφράσεις,ειδικές προθέσεις, φραστικά ρήματα, αναμόρφωση προτάσεων και διάφορα
γνωμικά τα οποία δεν εμπίπτουν σε ειδικούς κανόνες.
 
Έτσι αποφασίσαμε να σας τα αναλύουμε όλα αυτά και να βάλουμε πολλές ασκήσεις
ια πρακτική. Όλες οι ασκήσεις εδώ  περιέχουν τις λύσεις για να μπορείτε να βλέπετε
τη σωστή λύση αυτομάτως και  αυτό να σας βοηθάει όταν κάνετε τις ασκήσεις στα
κύρια κουίζ των ασκήσεων.
Κάνε τώρα online   Free Practice ECCE (FC-lower) exams
 
01FCgram
Conditionals / Wishes / Unreal Past
Complete the second sentence using the word given and other words (no more than five).
 
Example ->  I want you to leave me alone now. RATHER
I would…………………………alone now.
Answer ->              rather you left me
 
Examples – παραδείγματα
If he doesn’t come, I won’t go either. -> Unless he comes, I won’t go either.
If I were you, I would tell the truth -> were I you, I’d tell the truth.
If she had come, I would have seen her. -> had she come, I would have seen her.
He didn’t get the job because he didn’t have the right qualifications.
-> If he had had the right qualifications, he would have got the job.
I only learnt to swim because you taught me. ->I would never have learnt to swim, if you hadn’t taught me.
You’d better see a doctor. -> If I were you, I would see a doctor.
Pete will be able to do the job but somebody must show him how.
-> Pete will be able to do the job only if someone shows him how.
He didn’t take an umbrella so he got completely soaked. -> If he had taken an umbrella, he wouldn’t have got  soaked.
She broke her leg so she couldn’t go windsurfing. -> If she hadn’t broken  her leg, she could have gone windsurfing.
Your father is worried about you, you should phone him. -> you had better phone your father as he’s worried about you.
Why didn’t you tell me the whole truth ? -> I would rather you had told me the whole truth.
You must go to bed now -> It’s high time you went to bed.
I wish I could see you now -> If only I could see you now.
He wants to be more like his father -> He wishes he were more like his father.
 
Please fill in the blanks
1 She didn’t pass her exams and now she can’t go to university. WISHES
She [wishes she had passed, wishes she’d passed ]her exams; then she could go to university.
 
2  I was about to sign the contract, when I realised they were crooks. IF
I would have signed the contract [if I hadn’t realised, if I had not realised, if I hadn’t realized, if I had not realized ]that they were crooks.
 
3  I didn’t see the TV film because I didn’t know it was on. KNOWN
If [I had known the, I’d known the] TV film was on, I would have seen it.
 
4  I think you should take some time off. WERE
If [I were you I] would go on holiday.
 
5 You shouldn’t have told Mary lies. RATHER
I’d [rather you had not told, rather you hadn’t told]Mary lies.
 
6 You’d think he was a doctor. THOUGH
He behaves [as though he were]a doctor.
 
7 You should be in bed now. It’s late. TIME
It’s [time you went, high time you went, about time you went]to bed.
 
8 It would have been better if you had called me first. ONLY
If [only you had called, only you’d called]me first.
 
9 If  I asked you to answer this question, what would you say? ASKED
Suppose [I asked you to]  answer that question, what would you say?
 
10 It’s a pity it’s raining so hard. STOP
I [wish it would stop, wish it stopped]raining so hard.
 
11 She couldn’t tell you because she didn’t know. WOULD
Had [she known she would have]told you.
 
12 Why did I listen to Laura? She always tells lies. ONLY
If [only I hadn’t listened, only I had not listened]to Laura. She always tells lies.
 
13 You should have left by now if you don’t want to miss the train. TIME
It’s [time you left, high time you left].if you don’t want to miss the train.
 
14 I would have liked you to have informed my sister about it. RATHER
I [would rather you had informed, ‘d rather you had informed]my sister about it.
 
15 It would have been better if they had come here earlier. ONLY
If [only they had come, only they’d come]here earlier.
 
****************************
02FCmist  Conditionals / Wishes / Unreal Past
Type C if the sentence is correct or write the word which should not be there.
 
Example 1 -> We mustn’t to let anyone know about it.
the word –to- should not be there, so we type  to
 
Example 2 -> She asked me where I had gone the previous day.
The sentence is correct, so we type C
 
1 Unless you not know all the details, you can’t come to a conclusion. [not]
2 If they will finish the work on time, they’ll get paid at once. [will]
3 Even if he offered to make up for the damage, I didn’t accept. [c]
4 If were I had accepted the job, I would have built my own house. [were]
5 If she were me, she would do exactly the opposite. [c]
6 You won’t be allowed to attend the reception unless you will receive an invitation. [will]
7 I wish if they would stop criticising our efforts to change things. [if]
8 I’ll give them my new address in case they will want to forward my post. [will]
9 If only he had taken our advice. [c]
10 As long as you will promise to behave yourself, you can stay overnight at your friend’s. [will]
11 I wish for Sarah would give up her dream of becoming an opera singer. [for]
12 He looked as if he hadn’t slept for days. [c]
13 It’s time they had decided what they want to do. [had]
14 She’d better take a course in French before she moves to France. [c]
15 I’d rather they had stayed at a hotel the next time they’re in town. [had]
 
***********************************
 
03FCphv
Fill in the blanks with a preposition to form the right phrasal verb.
 
get down to = settle down to
get on with = have good relations with
get through to = contact by phone
give away = make a present of
give in = yield
give up = surrender, stop
give way = collapse
go back to = date back to
go by = (of time) pass
go down = (1) lower (2) sink
 
I It took a long time to persuade my father but finally he gave [in](of, in) (gave in)
2 Oh yes ! I get [on]very well with all my friends. (on, out) (get on)
3 If we want to finish it today, we have to get [down]to work. (down, over) (get down)
4 The roof is burning; we’ve got to get the people out before it gives [way]  (up, way) «(gives way)
5 If you want to go ahead in life, you should never give [up]trying. (up, out) (give up)
6 They are giving [away]a free cd with every magazine you buy. (way, away) (giving away)
7 The boat struck a rock and went [down](in, down) (went down)
8 This settlement goes back [to]pre-classical times. (to, in)  (goes back to)
9 The price of  petrol will go [up]again; it never goes down. (on, up) (go up)
10 Years went [by]before I met her again. (over, by) (went by)
 
*********************************
04FCword
Σύνθεση λέξεων
 
Complete each sentence with a word formed from the one in capitals.
accurate   accuracy, active  activity (action),  assist   assistant,
benefit   beneficial,  day   daily, deep   depth, depend   independent
describe   description, develop   development, enjoy   enjoyable
friend   friendly, fright   frightening, occupy   unoccupied, person   personal
react   reaction, resemble   resemblance, retire   retirement
trouble   troublesome, use   useless, visit   visitors
 
1  It was really a very [enjoyable ] film. ENJOY
2  The divers were working at a frightening [depth]. DEEP
3  I recognized her at once from your [description] .DESCRIBE
4  In [retirement] he wrote a lot of interesting books. RETIRE
5  That serious accident was a [frightening ] experience. FRIGHT
6  The shop [assistant ] was very helpful. ASSIST
7 Her charity was very [beneficial]  .  BENEFIT
8 I was surprised to see so much [activity , action]at that time of night. ACTIVE
9 I don’t know much about [daily]life in Italy. DAY
10 He works on [development ] problems for the National bank. DEVELOP
11Mary wasn’t very [friendly]when I met her. FRIEND
12 I’m not sure what his [reaction]will be? REACT
13 I can’t see any [resemblance] between them. RESEMBLE
14 This sort of job requires great [accuracy ] and skill. ACCURATE
1S She’s got very good [personal ]relations with her boss.     PERSON
16 Is this situation [troublesome ] at all? TROUBLE
17 When are all the [visitors]going to arrive? VISIT
18 This damaged fridge is [useless ] now.  USE
19 I like to be [independent] that’s why I don’t get married.  DEPEND
20 That table is [unoccupied ] you can sit there.  OCCUPY
 
*************************
THE END OF DEMO